Drejtoria e Metrologjise Ligjore

Misioni i Drejtorisë së Metrologjisë Ligjore është të mbrojë qytetarët nga matjet e pasakta nëpërmjet kontrollit metrologjik ligjor të instrumentëve matës në fushat e transaksioneve ekonomike, mbrojtjen e ambientit, mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë teknike.
Drejtoria e Metrologjisë Ligjore, në nivel kombëtar, është e organizuar në 4 Qendra Rajonale si vijon:

 • Sektori i Shërbimeve nr.1 (Qendra Rajonale Tiranë), i cili ushtron aktivitetin e tij  në qarqet  Tiranë, Durrës dhe Elbasan.
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 2 (Qendra Rajonale Fier), i cili ushtron aktivitetin e tij në qarqet Fier, Berat, Vlorë, Sarandë dhe Delvinë.
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 3 (Qendra Rajonale Veriore), i cili ushtron aktivitetin e tij në qarqet Shkodër, Lezhë, Kukës dhe Dibër.
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 4 (Qendra Rajonale Korçë), i cili ushtron aktivitetin e tij në qarqet Korçë dhe Gjirokastër.

Shërbimet metrologjike që ofron DML-ja

 • Njohje miratim tipi e instrumentëve matës ligjerisht të kontrolluara që importohen (përpara hedhjës ne treg dhe venies në përdorim të tyre)
 • Verifikim fillestar dhe periodik të instrumentëve matës
 • Kontroll të subjekteve që prodhojnë,  ambalazhojnë ose importojnë produkte të parapaketuara. Kontrolli përfshin parapaketime me diapazon nga 20 g deri 6 kg, për lloje të ndryshme produktesh të ngurtë dhe të lëngët.

Miratimi i tipit të instrumentave ligjërisht të kontrolluara
Drejtori i Drejtorise së Përgjithshme të Metrologjisë lëshon miratimin e tipit të instrumentave matës kur ky i fundit, përmbush kërkesat teknike dhe metrologjike, si përshkruhet në VKM “Mbi kërkesat teknike dhe metrologjike të instrumenteve matës të kontrolluara ligjërisht”.

Verifikimi fillestar i instrumenteve matës ligjerisht të kontrolluara
Instrumentet matës të cilet kanë tip të miratuar, duhet ti nënshtrohen verifikimit fillestar përvec kur është parashikuar ndryshe nga rregullore të tjera.

Verifikimi pasardhës i instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluara.
Verifikimi përiodik i instrumenteve matës duhet të kryhet sipas intervaleve të verifikimit të percaktuara për tipet e ndryshme të instrumenteve matës. Intervalet e ri-verifikimit parashikohen nga Rregullore e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
Instrumentet matës që i nënshtrohen kontrollit metrologjik ligjor:  
Në bazë të ligjit Nr. 9875, datë 14.02.2008 “Për metrologjinë”, instrumentet ligjërisht të kontrolluar janë ata instrumenta që përdoren për:

 • Transaksionet zyrtare dhe ekonomike, mbrojtjen e shëndetit, mbrojtjen e ambientit, rendin publik dhe sigurinë teknike.
 • Kontrollin e produkteve të para-paketuara dhe shisheve si enë matëse.

Kategoritë e Instrumenteve matës të cilat mbulohen nga metrologjia ligjore:

 • Peshore të llojeve dhe kapaciteteve të ndryshme
 • Gramarë të llojeve dhe kapaciteteve të ndryshme klasa M1, M2, M3
 • Peshore automobilistike
 • Masa vëllimore të llojeve dhe përmasave të ndryshme vëllimore
 • Autobote (cisterna rrugore)
 • Distributorë të karburanteve
 • Distributorë të LPG
 • Kalimatsa të shitjes së karburantëve
 • Taksimetra
 • Manometra të paisjeve të fryrjes së gomave të automjeteve, etj
 • Lloje të ndryshme produktesh të ngurtë dhe të lëngët.