Guidë për Metrologjinë, Certifikatat e kalibrimit: Analiza, Interpretimi dhe Përdorimi