Informacion/dokumente që kërkohen me shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim

  1. Njoftime të ndryshme
  2. Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbimin civil.
  3. Raporte.
  4. Publikime.
  5. Statistika.
  6. Projekte.
  7. Bashkëpunime.