Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare

  1. Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara.
  2. Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset.
  3. Donacione, sponsorizime.
  4. Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.