Kartelat informative per sherbimet qe ofron DPM

Autorizim i personave juridik / monitorim për kryerjen e veprimtarive në metrologjinë ligjore

Autorizim i personave juridik dhe fizik / monitorim për kryerjen e shërbimit të riparimit të instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluara

Autorizim i personave juridik jashtë DPM-së / monitorim për të kryer ekspertizën metrologjike

Kalibrim i instrumenteve matës, pajisjeve dhe sistemeve matës në fushën e masës dhe densitetit, volumeve, kimisë, forcës, presionit, temperaturës, madhësive elektrike, lagështisë dhe matjeve dimensionale

Miratim dhe monitorim i sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve

Miratim tipi / Njohje miratim tipi, verifikim fillestar dhe pasardhës të instrumentave matëse ligjërisht të kontrolluara që nuk janë objekt i markimit CE.

Organizim i testeve të zotësisë ose ndërkrahasimeve laboratorike

Trajnime teorike-praktike në fushën e metrologjisë

Verifikim jashtë radhe i instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar

Verifikim periodik i instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar