Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë është një institucion publik dhe i specializuar që zotëron aftësitë dhe ekspertizën e nevojshme për t’u përdorur si një referencë për të gjitha gjurmueshmërinë e matjeve në Shqipëri.

ABOUT US

Metrologjia është shkenca e matjeve dhe përbën një nga komponentët e infrastrukturës së cilësisë të nevojshme në ç’do vend të zhvilluar pasi ka një ndikim të rëndësishëm tek standardet… me shume

QUALITY MANAGEMENT

Objektivi i politikës së cilësisë të DPM është krijimi, koordinimi dhe menaxhimi i sistemit Kombëtar të Metrologjisë në Republikën e Shqipërisë.Që prej vitit 2008, DPM ka implementura sistemin e menaxhimit të cilësisë… me shume 

CONSUMER PROTECTION

Një ndër misionet e Drejtorise së Përgjithshme të Metrologjisë është mbrojtja e konsumatorëve, nëpërmjet organizimit të kontrollit të instrumenteve matës në fushat e transaksioneve zyrtare dhe tregtare… me shume

Metrology

Legislation

Certificate

Address

Latest news

Services provided by DPM structures

 • Sherbimet e Verifikimeveve
 • Miratimet e tipit te Instrumentave mates
 • Autorizimet per kryerjen e sherbimeve metrologjike
 • Rregjistri i njohjes se miratimit te tipit te instrumentave mates ligjerisht te kontrolluar te leshuar nga DPM

Sectors of services

 • Sektori i Shërbimeve nr.1 (Qendra Rajonale Tiranë)
  Adresa: Rr. Sami Frashëri, nr. 33, Tiranë
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 2 (Qendra Rajonale Fier)
  Adresa: Lagjia 1 Maji, zona sizmike, Fier
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 3 (Qendra Rajonale Veriore) 
  Adresa: Ishull Lezhë
 • Sektori i Shërbimeve  nr. 4 (Qendra Rajonale Korçë)
  Adresa: Blloku i ri i sportit, pranë Dorkas