Kuadri ligjor rregullator

  1. Legjislacion ndërkombëtar:  EURAMET,   OIML,   WELMEC
  2. Legjislacioni kombëtar
  3. Akte ligjore dhe nënligjore.
  4. Rregullore.
  5. Kodi i sjelljes.
  6. Akte që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.
  7. Strategji.
  8. Raport vjetor.
  9. Manuale/dokument politikash që ka lidhje me funksionet e DPM-së dhe që prek publikun.