Laboratori i Volumeve

Qëllimi i laboratorit të volumeve në DPM është mbajtja dhe ruajtja e standardeve kombëtare për volumin, si dhe gjurmueshmërinë e matjeve të volumit në nivele të larta. Laboratori mban instrumentet matës për kalibrimin e mikropipetave plastike, qelqeve laboratorike, enëve volumore metalike dhe depozitave.

Kalibrimi gravimetrik i mikropipetave me diapazon:100 μl deri në 20 000 μl.Qelqe dhe enë volumore me diapazon:  1 ml deri në 20 L..

Kalibrimi  i standardeve volumore prej metali: Intervali 5 L deri ne 5000 L..

Kalibrim të depozitave cilindrike vertikale mbitokësore: Intervali mbi 500 m3.

Aktualisht laboratori disponon këto pajisje:

 • Peshore elektronike të kapaciteteve 20 gr, 220 gr, 500 gr, 5 kg, 64 kg, 150 kg dhe set gramarësh E2 nga 1 mg deri në 20 kg;
 • Set enësh volumore qelqi 5 L, 10 L, 20 L;
 • Set enësh metalike 5 L, 10 L, 100 L, 200 L dhe 500 L;
 • Enë volumore metalike Tannroda 20 L dhe 50 L, me gabim 0.02 % (standard referues), enë volumore metalike 2000 L dhe 5000 L, standarde pune me gabim 0.05 %;
 • Instrument matës për monitorim temperature, lageshti relative, presion dhe elektro-konduktivitet;
 • Matës prurjesh (kontalitër) me diapazon 50-500 L/min me ripërsëritshmëri  01 %;
 • Skaner shumestacionar 3D;
 • Matës optik distancash me diapazon 0.05 – 200 m me saktësi1mm;
 • Istrument mates ultra tinguj;
 • Metër shirit 50 m, 100 m dhe metër thellësie me kontakt 30 m;
 • Distilator uji dhe pajisje të tjera ndihmëse.

 

Gjurmueshmëria e matjeve të volumeve me metodën gravimetrike sigurohet nga laboratori i masës i cili ka deklaruar aftesite matese kalibruese ne BIPM si dhe është akredituar për këtë kalibrim.

Laboratori i Volumeve është aktiv në metrologjinë ligjore si ne përcaktimin e volumit te depozitave për qellime ruajtjeje, verifikimin e kontalitrave, trainime për stafin e metrologjisë ligjore, draftimin e procedurave të verifikimit.

Në prioritet laboratori ka deklarimin e aftesiseve matese kalibruese ne BIPM per fushen e volumeve. Ai ka siguruar pjesëmarrjen në ndërkrahasime laboratorike, perkatesisht projekte të EURAMET-it:

-Nderkrahasim i rregjistruar ne EURAMET me nr. 1297 dhe BIPM me nr. KCDB: EURAMET.FF.M.S8 per piknometer 50 ml dhe balone volumetrike 500 ml duke perdorur metoden gravimetrike. Laboratori ka rezultate pozitive per piknometrin  dhe balonin.

-Nderkrahasim  i  dy mikropipetave 100 μl  i  rregjistruar  ne  BIPM  me  numrin EURAMET.M.FF K4.2.2014. Laboratori ka rezultat pozitiv per te dy mikropipetat.

-Nderkrahasim i enes volumore 20 L me nr. EURAMET.M.FF-K4.1.2016, i cili eshte ne proces.

 

Laboratori i Volumeve eshte akredituar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit sipas certifikates te akreditimit nr. LK  003 16.09.2016.