Laboratori i volumeve

Qëllimi i laboratorit të volumeve në DPM është mbajtja dhe ruajtja e standardeve kombëtare për volumin, si dhe gjurmueshmërinë e matjeve të volumit në nivele të larta. Laboratori mban instrumentet matës për kalibrimin e mikropipetave plastike, qelqeve laboratorike, enëve volumore metalike dhe depozitave.

Kalibrimi gravimetrik i mikropipetave me diapazon: 100 μl deri në 20 000 μl. Qelqe dhe enë volumore me diapazon: 1 ml deri në 20 L.

 

Kalibrimi  i standardeve volumore prej metali: Intervali 5 L deri ne 5000 L.

 

Kalibrim të depozitave cilindrike vertikale mbitokësore: Intervali mbi 500 m3.

 

Aktualisht laboratori disponon këto pajisje:

 

 • Peshore elektronike të kapaciteteve 20 gr, 220 gr, 500 gr, 5 kg, 64 kg, 150 kg dhe set gramarësh E2 nga 1 mg deri në 20 kg;
 • Set enësh volumore qelqi 5 L, 10 L, 20 L;
 • Set enësh metalike 5 L, 10 L, 100 L, 200 L dhe 500 L;
 • Enë volumore metalike 20 L dhe 50 L, me gabim 0.02 % (standard referues);
 • Instrument matës për monitorim temperature, lageshti relative, presion dhe elektro-konduktivitet;
 • Matës prurjesh (kontalitër) me diapazon 50-500 L/min me ripërsëritshmëri  0.1 %;
 • Skaner shumestacionar 3D;
 • Matës optik distancash me diapazon 0.05 – 200 m me saktësi 1mm;
 • Instrument mates me ultra tinguj;
 • Metër shirit 50 m, 100 m dhe metër thellësie me kontakt 30 m;
 • Distilator uji dhe pajisje të tjera ndihmëse.

 

Gjurmueshmëria e matjeve të volumeve me metodën gravimetrike sigurohet nga laboratori i masës në DPM i cili ka deklaruar aftësitë matëse kalibruese (CMC) në BIPM.

Laboratori i Volumeve është aktiv në metrologjinë ligjore në përcaktimin e volumit të depozitave për qellime ruajtjeje, verifikimin e kontalitrave, trainime për stafin e metrologjisë ligjore dhe draftimin e proçedurave të verifikimit për fushën përkatëse.

 

 

Laboratori i volumeve ka marrë pjesë në krahasime ndërlaboratorike:

 

-Krahasim ndërlaboratorik i rregjistruar në Euramet me nr. 1297 dhe BIPM me nr. KCDB: EURAMET.FF.M. S8 për piknometër qelqi 50 ml dhe balonë qelqi volumetrike 500 ml duke përdorur metodën gravimetrike.

-Krahasim ndërlaboratorik i dy mikropipetave 100 μl i rregjistruar në BIPM me nr. EURAMET.M.FF K4.2.2014.

-Krahasim ndërlaboratorik i eneve volumore 20 L, 50 L, 250 L me nr. EURAMET.1452,

-Krahasim ndërlaboratorik i mikropipetes variabël 1000 μl dhe balones së qelqit 100 ml, në kuadër të projektit me PTB “Fondi Rajonal i Konsulencës për Infrastrukturën e Cilësisë”.

 

Laboratori ka deklaruar aftësitë matëse kalibruese në BIPM për fushën e volumeve, prej muajit shkurt 2021.

car rental tirana real estate saranda