Mekanizmat kontrollues dhe monitorues

  1. Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë
  2. Planet strategjike të punës.
  3. Raporte monitorimi, auditimi
  4. Dokumente, tregues të performancës së DPM.