Miratimi dhe publikimi i CMC-ve në BIPM KCDB

dita boterore e metrologjise 2022
Dita Botërore e Metrologjisë: 20 maj 2022
maj 4, 2022
Buletini Metrologjik Nr. 2, 2022
tetor 13, 2022

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në përputhje me politikën e cilësisë ka implementuar dhe mirëmban në mënyrë të vazhdueshme Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë në drejtim të forcimit të besueshmërisë në të, bazuar në kërkesat dhe parimet e standardit SSH EN ISO/IEC 17025:2017 dhe të CIPM MRA.

Për të siguruar shërbime metrologjike të njohura ndërkombëtarisht për fushat e matjes me rëndësi për vendin, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisëka tëpublikuaraprej gushtit 2021, Aftësitë Matëse dhe Kalibruese(CMC) të laboratorit të presionit në databazëne Byrosë Ndërkombëtare të Peshave dhe të Matjeve (BIPM KCDB).

Miratimi dhe publikimi i CMC-ve në BIPM KCDB, vjen si rezultat i një pune disavjeçare të laboratorit të presionit, i cili ofron shërbimekalibrimi sipas standardeve evropiane.

Më shumë informacion mund të gjeni në linkun më poshtë:

https://www.bipm.org/kcdb/cmc/search?domain=PHYSICS&areaId=4&keywords=&specificPart.branch=18&specificPart.service=-1&specificPart.subService=-1&specificPart.individualService=-1&_countries=1&countries=1&publicDateFrom=2021-08-17&publicDateTo=2021-08-17&unit=&minValue=&maxValue=&minUncertainty=&maxUncertainty=

 

 

 

Shpërndani në rrjete sociale: