Pjesmarrje e Drejtorisë të Përgjithshme të Metrologjisë ne aktivitetin e EURAMET-it