Proçedura/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me proçesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, dhe ushtrimin politikave publike apo ushtrimin e funksioneve

  1. Njoftimi dhe konsultimi publik.
  2. Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi.
  3. Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve.
  4. Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes.
  5. Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave apo ushtrimin e funksioneve të DPM.
  6. Emër/Mbiemër i kordinatorit për konsultim publik, adresë postare/elektronike