Rreth autoritetit

  1. Struktura organizative/organigrama
  2. Struktura e pagave
  3. Funksionet dhe detyrat e DPM
  4. CV-të dhe pagat e nëpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre.
  5. Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të DPM-së për të marrë vendime.
  6. Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e DPM-së.