Rreth Nesh

Metrologjia është shkenca e matjeve dhe përbën një nga komponentët e infrastrukturës së cilësisë të nevojshme në ç’do vend të zhvilluar pasi ka një ndikim të rëndësishëm tek standardet, regulloret teknike dhe vlerësimin e konformitetit dhe luan një rol themelor në mbrojtjen e konsumatorëve dhe rritjen e cilesisë së jetës të qytetarëve.

Duke qëne shkenca e matjeve dhe e zbatimit të tyre, metrologjia përfshin tre fushat e njohura si metrologjia shkencore, metrologjia industriale dhe metrologjia ligjore.

Metrologjia shkencore merret me organizmin dhe zhvillimin e etaloneve (standardeve) të matjeve dhe mirëmbajtjen e tyre (niveli më i lartë).
Metrologjia industriale konsiston ne zbatimin e shkencës së matjeve në industri, procesin e prodhimit dhe testimit për të siguruar funksionimin e përshtatshëm të instrumenteve të matjeve dhe cilësi në matjet e kryera.
Metrologjia ligjore lidhet me aktivitetin qe rrjedh nga fushat e rregulluara për njësitë e matjeve, metodat dhe instrumentet e matjeve në transaksionet tregtare, mbrojtjen e konsumatorëve, mbrojtjen e shëndetit, sigurisë publike dhe mjedisit.
Sistemi kombëtar i metrologjise në Republikën e Shqipërisë drejtohet dhe kordinohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe përfshin laboratoret e etaloneve kombëtare, laboratoret e kalibrimit, laboratoret e testimit dhe personat juridikë të autorizuar për kryerjen e aktivitetit të metrologjisë ligjore. Bazat e ketij sistemi jane percaktuar ne ligjin nr. 9875, date 14.02.2012 “Per metrologjinë” të rishikuar, si dhe akteve në zbatim të tij.

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë është person juridik, publik, i specializuar për metrologjinë, me qendër në Tiranë dhe e organizuar në 4 qendra rajonale, në varësi të Ministrit te Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, dhe zhvillon aktivitetin e saj ne mbështetje te ligjit Nr. 9875, date 14.02.2008 “Për metrologjine”, si dhe te akteve nënligjore ne zbatim te tij.

DPM është institucion i specializuar që zotëron aftësi dhe ekspertizën e nevojshme për t’u përdorur si referencë për të gjitha transmetueshmëritë e matjeve në Shqipëri dhe punon për zhvillimin e tre drejtimeve të metrologjisë në vendin tonë: metrologjisë shkencore, industriale dhe metrologjisë ligjore.

Misioni i Drejtorise së Pergjithshme të Metrologjisë është:

Të ruajë dhe përdorë etalonet kombëtare të njësive të matjeve;
Të mbrojë konsumatorët nëpermjet organizimit të kontrollit të instrumenteve matës në fushat e transaksioneve zyrtare dhe tregtare, mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe sigurisë teknike, si dhe kontrollin sasior të parapaketimeve;
Të ofrojë sherbime të kalibrimit prodhuesve dhe përdoruesve të mjeteve matëse për të qënë konkurues në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
Politika e aktivitetit të DPM-së është zhvillimi i sistemit kombëtar të metrologjisë i harmonizuar me standardet evropiane për te plotësuar nevojat e vendit, harmonizimi i procedurave dhe rregullave teknike te vlerësimit te matjeve me qellim eliminimin e barrierave teknike për lëvizjen e lirë të mallrave, si dhe rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve shqiptarë.
Në zbatim të Ligjit “Për metrologjinë”, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë realizon detyrat dhe funksionet në fushën e metrologjisë në lidhje me:

 • zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Metrologjisë;
 • përmirësimin e legjislacionit për metrologjinë;
 • mban disa nga standardet kombëtare të matjes në laboratorët e saj;
 • monitoron mënyrën e mbajtjes, ruajtjes dhe përdorimit të standardeve kombëtare të matjeve;
 • kryen kontrollin ligjor të instrumenteve matëse;
 • kryen kontrollin sasior te produkteve te para-paketuara dhe shisheve, si enë matëse;
 • autorizon persona juridikë për verifikimin e mjeteve matëse, ekspertizën metrologjike, si dhe persona fizikë apo juridikë për riparimin e instrumenteve matëse;
 • realizon inspektimin metrologjik;
 • kryen mbikqyrjen e tregut te instrumenteve matës;
 • shërben si referencë kombëtare për sistemin kombëtar të akreditimit të laboratorëve të kalibrimit për aftësitë dhe etalonet e matjeve;
 • përfaqëson Republikën e Shqipërisë në organizatat ndërkombëtare të metrologjisë;

Historiku i Metrologjise