Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe forma e dokumenteve

  1. Lista e dokumenteve që administrohen nga DPM më afatet e ruajtjes.
  2. Formën e dokumentacionit/informacioneve (elektronik, kopje fizike, video, foto).