Struktura

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë është e organizuar dhe funksionon sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1576 datë 17.10.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë” dhe Urdhërit të Kryeministrit nr. 23, datë 23.02.2012, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë”.
DPM ka 120 punonjës dhe është e organizuar në departamente si më poshtë vijon:

Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale (DMSHI)
Drejtoria e Metrologjisë Ligjore (DML)
Drejtoria e Sigurimit të Cilësisë dhe Parapaketimeve (DSC&P)
Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve (DBNJ&SH)
Në nivel kombëtar DPM është e organizuar në katër Qendra Rajonale: në Tiranë, Fier, Lezhë dhe Korçë.