Struktura e DPM-së

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë është e organizuar dhe funksionon sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 325 datë 18.05.2022 “Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë” dhe Urdhërit të Kryeministrit Nr.85, datë 16.05.2016, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë”, i ndryshuar
DPM ka 103 punonjës dhe është e organizuar në drejtori si më poshtë vijon:

 Drejtoria e Metrologjisë Shkencore dhe Industriale (DMSHI)

Drejtoria e Metrologjisë Ligjore (DML)

Drejtoria e Sigurimit të Cilësisë dhe Parapaketimeve (DSCP)

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve (DBNJ&SH)

Në nivel kombëtar DPM është e organizuar në katër Sektore Shërbimi: në Tiranë, Fier, Lezhë dhe Korçë.